Algemene Voorwaarden

Verklaring gegevensbescherming


Bureau Werkelijk, gevestigd aan Zuidergrachtswal 2, 8933 AD Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Zuidergrachtswal 2, 8933 AD Leeuwarden, +31638020801, https://www.bureauwerkelijk.nl

Janneke Orth-Hoeksma is de functionaris gegevensbescherming van Bureau Werkelijk. Zij is te bereiken via info@bureauwerkelijk.nl Bureau Werkelijk is een praktijk in Leeuwarden voor hulpvragen op het gebied van leven, werk en relaties. Je kunt hier terecht voor psychosociale hulp en relatieproblematiek en loopbaancoaching. Bureau Werkelijk geeft trainingen in persoonlijke effectiviteit en verandermanagement voor opleidingen en organisaties.


Beroepscode cliënt en dossiergegevens

Bureau Werkelijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

    • Voor- en achternaam

    • Geslacht

    • Geboortedatum

    • Geboorteplaats

    • Adresgegevens

    • Telefoonnummer

    • E-mailadres

    • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in gesprekken voortvloeiende uit therapiesessies, in correspondentie en eventueel telefonisch.

    • Locatiegegevens

    • Bankrekeningnummer


Deze gegevens zijn voor eigen beheer (ofwel omvatten aantekeningen voor eigen gebruik) om de doelstelling van de therapiesessies/loopbaan-coaching/trainingen te kunnen herleiden en op kwaliteit te kunnen waarborgen. Eventuele rapportages voor derden zullen vooraf altijd met betrokkene(n) worden gecommuniceerd. Aangeleverde persoonlijke informatie door de cliënt, worden zorgvuldig bewaard in een elektronisch en/of afsluitbaar schriftelijk dossier. Naleven van deze privacy zal met de grootst mogelijke intentie en zorgvuldigheid volgens de regels van de AVG worden nageleefd.


Persoonsgegevens dossier

Personalia, anamnese/levensgeschiedenis, gezondheid, huisarts, therapeutische behandelaars, vastleggen aard en omschrijving van de hulpvraag, de ontwikkelingsvraag en de doelstelling van het begeleidingstraject ten behoeve van de therapiesessies. Digitale adresgegevens als emailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, Verzekerdennummer t.b.v. van declaratie zorgverzekeraar.


Bewaartermijn cliëntgegevens

Cliëntgegevens worden voor een periode van 20 jaar bewaard. Deze gegevens betreffen andere dan die voor eigen gebruik, namelijk ten behoeve van derden (zoals huisarts, rapportages aan andere zorgverleners en organisaties). Deze informatie wordt altijd vooraf met de cliënt doorgesproken en gedeeld. Vervolgens geeft cliënt altijd toestemming alvorens deze informatie wordt gedeeld met derden..

U kunt deze gegevens te allen tijde opvragen, inkijken, wijzigen of laten verwijderen.

Hierover neemt u per info@bureauwerkelijk.nl contact op met Bureau Werkelijk.


Formulier Behandelovereenkomst en Persoonlijk Zorgplan

Tijdens de intake m.b.t. therapie, coaching en relatietherapie wordt samen met de cliënt een Behandelovereenkomst en Persoonlijk Zorgplan opgesteld en ondertekend volgens de richtlijnen van de AVG/WBGO.


Rechten en plichten van de cliënt/WGBO

Als cliënt hebt u recht op informatie, in begrijpelijke taal, over uw hulpvraag, de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De cliënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Meer informatie over de wet WBGO hieronder.


Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Hierin is vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren wanneer mensen een klacht hebben over de geleverde zorg.


Bureau Werkelijk staat ingeschreven als Registertherapeut in het kwaliteitsregister RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer: 810356R. Beroepsorganisatie NFG - Registratienummer: 8133.


Dit impliceert dat Bureau Werkelijk onderhevig is aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij klachten over de geleverde zorg is het aan te raden eerst met de therapeut hierover te overleggen om zo tot een oplossing te komen. De therapeut staat hiervoor open. Samen oplossen verdient altijd de voorkeur. De klacht dient wel binnen twee weken te worden vermeld, Tenzij er zwaarwegende persoonlijke redenen zijn die dat verhinderen. Als we er samen niet uitkomen kunt u een het stappenplan en klachtenformulier hier downloaden en toesturen aan de geschillencommissie.


Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bureau Werkelijk hanteert de meldcoderichtlijnen zoals aangegeven bij de Rijksoverheid - Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling


Geheimhoudingsplicht

Bureau Werkelijk volgt de beroepscode waaronder de geheimhoudingsplicht en klachtenprocedure zoals hierboven vermeld.


WTZA

Bureau Werkelijk staat geregistreerd in de LRZa, Vektis (Agb-codes), Kamer van Koophandel en voldoet voor 1 juli 2022 aan de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem met daarin opgenomen protocollen, procedures en het kwaliteitshandboek. Bureau Werkelijk valt hiermee onder de keurmerken KIWA en QualityInCare.


Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Werkelijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Werkelijk) tussen zit. Bureau Werkelijk gebruikt het standaard Officepakket (Word, Excel, Outlook etc.) voor verwerking van cliëntgegevens en correspondentie.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Werkelijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bureauwerkelijk.nl.


Bureau Werkelijk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


E-mailverkeer

Aanmeldingen, offertes, facturen, rapportages voor cliënt en rapportages aan derden worden altijd in overleg met betrokkene digitaal verzonden. Om die reden heeft Bureau Werkelijk standaard een disclaimer in haar e-mailverkeer bijgevoegd.


Cookies enzo...

Bureau Werkelijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


© 2022 - Deze gegevensbeschermingsverklaring wordt jaarlijks herzien.

Privacyverklaring Website


1. Beheer

De website www.bureauwerkelijk.nl staat onder beheer van www.mijndomein.nl de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.


2. Gegevens van bezoekers

•     Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.bureauwerkelijk.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.


• Mijndomein zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.


3. Cookies

    Mijndomein maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Mijndomein de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.


    De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.


•    Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


•    Mijndomein maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Mijndomein zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.


•    Mijndomein maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.


4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Mijndomein.

De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.


5. Disclaimer

Mijndomein is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


6. Bestellingen

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Mijndomein.


7. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Mijndomein kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

    Het verwerken van de bestelling.


    Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.


    Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Mijndomein denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.


    Gegevens verstrekken aan derden Gegevens die door de klant aan Mijndomein zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


8. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Mijndomein verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


9. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Mijndomein kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Mijndomein voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

BEHANDELOVEREENKOMST WGBO


Deze overeenkomst is gebaseerd op de WGBO. Deze wet regelt de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De cliënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners en cliënt onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO.


DOWNLOAD HIER DE REGELS VOOR DE BEHANDELOVEREENKOMST/WGBO


<< Gerelateerde onderwerpen >>

WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)


De overheid heeft in de WKKGZ vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Zo zegt de wet dat u bijvoorbeeld aangesloten bent bij een geschillencommissie, dat u een kwaliteitsregister bijhoudt en dat u overeenkomsten sluit met de medewerkers die voor u zorg verlenen. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders in Nederland. RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar Hbo-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren.


Bureau Werkelijk staat ook ingeschreven als registertherapeut complementaire zorg en is naast de certificering en registratie ook gebonden aan de stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Indien er zich een klacht voordoet dan kunt u dit het beste eerst met mij als therapeut ter sprake brengen. Daar sta ik altijd voor open. Samen oplossen verdient natuurlijk altijd de voorkeur. De klacht dient dan wel binnen twee weken te worden gemeld. Tenzij er zwaarwegende persoonlijke redenen zijn die dit verhinderen. Als we er samen niet uitkomen kunt u het klachtenformulier downloaden en toesturen aan de geschillencommissie.


WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN


<< Klachtenloket Zorg >>


Hier kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Je mag ook bellen met 06 380 20 801
of mailen naar info@bureauwerkelijk.nl. Hoe dan ook, ik reageer zo snel mogelijk.
Mogelijk is er een wachtlijst van twee tot vier weken tussen je aanmelding en het eerste oriënterend gesprek.