Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Bureau Werkelijk 2022Artikel 1 | Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Bureau Werkelijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens de intake wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

 1. Bureau Werkelijk richt zich op psychosociale hulpverlening/counseling, loopbaancoaching, training en advisering binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding zulks in de meest ruime zin. Bureau Werkelijk is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 01161615.Artikel 3 | Definities

 1. Opdrachtnemer is in deze Janneke Orth Hoeksma, oprichter en eigenaar van Bureau Werkelijk. Voorts te benoemen als de natuurlijke of rechtspersoon die als psychosociaal therapeut, loopbaancoach, personal coach, trainer en als adviseur haar diensten en aanverwante werkzaamheden onder toepassing van deze algemene voorwaarden aanbiedt.
 2. Opdrachtgever is de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van aanverwante werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
 3. Cliënt/Coachee; is de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van psychosociale hulpverlening/counseling, loopbaancoaching, personal coaching, training en advisering of aanverwante werkzaamheden.
 4. Diensten alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, door de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon, of voorvloeien uit dan wel direct verband houden met de opdracht.
 5. Als overeenkomst wordt gezien, alle afspraken die worden gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd na het eerste intakegesprek aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van een traject één exemplaar getekend retour.

   

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren waarbij zij opdrachtgever zoveel mogelijk inzicht verschaft ten aanzien van haar competentie. In het kader van de ontwikkeling van haar competenties maakt opdrachtnemer gebruik van diverse intervisiegroepen op het gebied van psychosociale ontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Opdrachtnemer volg jaarlijks bijscholingen t.b.v. accreditatie en professionalisering te waarborgen overeenkomstig de voorwaarden voor herregistratie bij NFG.
 3. Opdrachtnemer heeft zich verbonden haar werkzaamheden uit te voeren onder de ethische waarden en beroepscode van de NFG, RBCZ en NOLOC (zie voor links artikel 11).
 4. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgevertoestemming haar/zijn NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Aan het intakegesprek zijn de kosten van een psychosociaal consult/coachingsessie verbonden. In dit gesprek bepalen opdrachtgever en de opdrachtnemer onder welke condities een overeenkomst zal worden aangegaan. Een voorafgaand kennismakingsgesprek wordt niet in rekening gebracht.
 2. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen. Tenzij er een eerste afspraak is gemaakt. Dan gelden de voorwaarden onder artikel 8.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.
 5. In de overeenkomst zullen nadere prijsafspraken worden vastgelegd. Eventuele kosten van uit te voeren testen zullen apart worden doorberekend.


Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Na iedere sessie krijgt cliënt een factuur toegestuurd. Deze dient binnen vijf werkdagen na dagtekening te worden voldaan op bankrekeningnummer NL97 IGNB 0004 209 723 ten name van Bureau Werkelijk te Leeuwarden. Cliënt kan ook kiezen voor een pinbetaling ter plekke.
 2. Facturering vindt plaats zoals aangegeven in de behandelovereenkomst/offerte voor organisaties. 
 3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd op het openstaande bedrag en indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd. Voor particulieren wordt na de tweede herinnering 5% en voor organisaties 10% aan wettelijke rente in rekening gebracht. Conform algemeen wettelijke geldende regels.
 4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur, anders dan hierboven benoemd, dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
 5. Bureau Werkelijk geeft cliënten de mogelijkheid tot een betalingsregeling indien de factuur niet op tijd, dan wel in zijn geheel, kan worden voldaan.
 6. Bij een betalingsachterstand is Bureau Werkelijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 


Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Met inachtneming van de betalingsvoorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden is opgesteld. Zie ook artikel 6 en 8.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.


Artikel 8 | Het verzetten/annuleren van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtgever de kosten 100% in rekening brengen. Afspraken die geannuleerd worden of verzet worden tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten zal 50% in rekening worden gebracht. Alleen bij onverwachte en/of zwaarwegende privéomstandigheden wordt een uitzondering gemaakt. Dit geldt dus niet voor werkomstandigheden (verandering van roosters, afspraken enzovoort). Vraag daarom een leesbevestiging als je een afspraak annuleert of wilt verzetten. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtgever.
 2. Bij een kennismaking of intake waarbij vooraf niet wordt afgemeld wordt € 95,- in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


  

Artikel 9 | Geheimhouding & Persoonsgegevens

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de psychosociaal consult/coachingsessies.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan Bureau Werkelijk de cliënt verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te delen ten behoeve van registratie en rapportage.
 4. De door de cliënt gegeven toestemming t.a.v. bovengenoemde gegevensdeling kan te allen tijde door cliënt worden ingetrokken.
 5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.


  

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een psychosociaal consult/coachingsessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

  

Artikel 11 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer, tenzij er zwaarwegende persoonlijke redenen zijn die dat verhinderen.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossing.
 3. Voor klachten op het gebied van een loopbaantraject kunnen cliënten zich melden bij de NOLOC.
 4. Bureau Werkelijk valt onder het tuchtrecht van RBCZ-NFG (belangenbehartiger in de psychosociale zorg). Via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/ kunt u een klachtenformulier downloaden dan wel indienen.JE KUNT JE HIER AANMELDEN